top of page

Naš tim

Izvršni direktor 

Dušan Damjanović je izvršni direktor PALGO smart, od 2006. godine zadužen za celokupni programski razvoj i organizacionu orijentaciju udruženja. Dušan je diplomirani inženjer arhitekture (Master of Architecture, pri École nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais, Pariz, Francuska, 2003). Radno iskustvo stekao je u radu na međunarodnim, regionalnim, nacionalnim i lokalnim projektima i programima, sarađujući poslednjih 15 godina sa vodećim međunarodnim i evropskim institucijama i organizacijama.

Dušan je rukovodio i bio učesnik preko 40 projekata u oblasti javnih politika, dobre uprave, održivog razvoja, strateškog planiranja i ekonomskog razvoja, zaštite životne sredine, očuvanja kulturne baštine, pametnog urbanog razvoja i stanovanja, klimatskih promena i energetske efikasnosti, obrazovanja i dr. Urednik brojnih publikacija, kourednik i koautor na drugim izdavačkim projektima, Dušan je takođe član uredništva Polisa, časopisa za javnu politiku koji zajednički izdaju Stalna konferencija gradova i opština i PALGO.

Članica upravnog odbora 

 

Jelena Jerinić je vanredna profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, na predmetima Ustavno pravo, Upravno pravo i Pravo lokalne samouprave. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu i magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Utrehtu, na smeru Uporedno upravno pravo i dobra uprava. Doktorirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu 2011. godine sa disertacijom Sudska kontrola uprave u našem i uporednom pravu.

Do jeseni 2006. radila je u Stalnoj konferenciji gradova i opština, nacionalnoj asocijaciji lokalnih vlasti, kao vođa Tima za zastupanje.

Članica je Grupe nezavisnih eksperata za Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi, savetodavnog tela Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Evrope, Evropske grupe za javno pravo i Srpskog udruženja za ustavno pravo. Sa kolegama iz SKGO i PALGO uređuje POLIS - Časopis za javnu politiku.

Projektna menadžerka 

Andreja Gluščević je projektna menadžerka u našem udruženju od 2016. godine. Studirala je istoriju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.  Njeno razumevanje i poznavanje sistema javne uprave, a posebno lokalne samouprave, dolazi od intenzivnih kontakata i saradnje sa donosiocima odluka i predstavnicima lokalne administracije tokom prethodnih projektnih angažmana. 

Odlično poznaje problematiku zaštite životne sredine u Srbiji, kao i proces evropskih integracija. Kao koordinatorka na projektima Svetske Banke bavila sam pitanjima zaštite životne sredine i učestvovala na radionicama za pripremu pregovora različitih poglavlja. Andreja jako predano radi na procesu otvaranja podataka na lokalnom nivou. Ekspertkinja je za General Transit Feed Specification (GTFS).

TanjaPK_edited.jpg

Članica upravnog odbora 

Tatijana Pavlović-Krizanić je stručnjak za reforme u javnim sektoru sa više od dvadeset godina iskustva u radu sa međunarodnim razvojnim partnerima, nevladinim organizacijama, u privredi i državnoj upravi. Tatijanina oblast ekspertize obuhvata lokalni ekonomski razvoj, unapređenje ljudskih resursa  u javnoj upravi, upravljanje imovinom u javnom sektoru (asset management), reformu javnih komunalnih preduzeća sa posebnim akcentom na oblast snabdevanja vodom, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda,  podsticanje javno-privatnih partnerstava kao i multidisciplinarne i posebne sektorske oblasti anti-korupcije, ljudskih i manjinskih prava kao i i pravo migracija i azila.

Imenovana je za člana radnih grupa za izradu brojnih propisa u oblasti privrednog prava i reforme lokalne samouprave (Zakon o ulaganjima, Zakon o komunalnim delatnostima, Zakon o lokalnoj samoupravi). Obrazloženje i analiza efekata Zakona o komunalnim delatnostima, koje je pisala, nalazi se na sajtu Republičkog sekretarijata za javne politike zao primer najbolje prakse. Bila je jedan od autora izrade Strategije reforme javnih komunalnih preduzeća u Srbiji.

U poslednjih petnaest godina radila je na nekoliko međunarodnih razvojnih programa usmerenih na podsticanje lokalnog ekonomskog razvoja i jačanja odgovornosti javne uprave koje je finansirao USAID, ali i drugi međunarodni partneri kao što su EBRD, KfW, EUD i SIDA. Tatijana je pružala pravnu i institucionalnu podršku Stalnoj konferenciji gradova i opština, brojnim lokalnim samoupravama u Srbiji, kancelarijama za lokalni ekonomski razvoj i javnim komunalnim preduzećima. Od 1988. do 1995. Tatijana je bila zaposlena u Saveznom ministarstvu za pravosuđe i državnu upravu kao viši savetnik i učestvovala je u izradi brojnih propisa u oblasti građanskog i privrednog prava, međunarodnog privrednog prava i organizacije pravosudnog sistema.

Diplomirala je 1987. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i magistrirala međunarodno privredno pravo na Centralno evropskom univerzitetu u Budimpešti. Autor je više od četrdeset stručnih članaka u objavljenih u domaćim i stranim časopisima i publikacijama.

Projektna menadžerka 

Dr Marijana Pantić je prostorni planer, završila osnovne i master studije na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao student generacije i prvi svršeni student master studija. Doktorirala je u Nemačkoj na Tehničkom univerzitetu u Drezdenu.

Prva iskustva u praksi prostornog planiranju i izradi prostornih planova stekla je već pri kraju osnovnih studija. Istraživačke početke vezuje za saradnju s Institutom za arhitekturu i urbanizam Srbije, gde je godinu dana provela kao stipendista Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja RS. Svoja interesovanja na polju struke i nauke usmerila je ka temama urbanog i ruralnog razvoja, demografskim promenama, mreži naselja, planinskim područjima i turizmu.

Pored saradnje sa PALGO smart, sarađivala je i sa Centrom za unapređenje životne sredine, Timom za smanjenje siromaštva i socijalnu inkluziju, i Republičkim zavodom za statistiku RS. Među projektima izdvaja Strategiju razvoja grada Beograda (PALGO, 2016–2017), Sekundarne analize Ankete o prihodima i uslovima života (2015), Tipologiju naselja (2014). Trenutno je angažovana na poslovima Međuodeljenjskog odbora Akademije inženjerskih nauka Srbije – Gradovi Srbije u budućnosti, a od juna 2018. godine i kao naučni saradnik u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije.

Rukovodilac finansija

​Snežana Vučković radi kao rukovodilac finansija od 2003. godine. Sa preko 30 godina radnog iskustva u radu sa finansijama, njena zaduženja u okviru udruženja podrazumevaju formiranje i praćenje finansijske projektne dokumentacije, praćenje i sprovođenje zakonskih rešenja i propisa iz oblasti finansija i poreskog sistema.

bottom of page