Naš tim

Izvršni direktor 

Dušan Damjanović je izvršni direktor PALGO smart, od 2006. godine zadužen za celokupni programski razvoj i organizacionu orijentaciju udruženja. Dušan je diplomirani inženjer arhitekture (Master of Architecture, pri École nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais, Pariz, Francuska, 2003). Radno iskustvo stekao je u radu na međunarodnim, regionalnim, nacionalnim i lokalnim projektima i programima, sarađujući poslednjih 15 godina sa vodećim međunarodnim i evropskim institucijama i organizacijama.

Dušan je rukovodio i bio učesnik preko 40 projekata u oblasti javnih politika, dobre uprave, održivog razvoja, strateškog planiranja i ekonomskog razvoja, zaštite životne sredine, očuvanja kulturne baštine, pametnog urbanog razvoja i stanovanja, klimatskih promena i energetske efikasnosti, obrazovanja i dr. Urednik brojnih publikacija, kourednik i koautor na drugim izdavačkim projektima, Dušan je takođe član uredništva Polisa, časopisa za javnu politiku koji zajednički izdaju Stalna konferencija gradova i opština i PALGO.

Članica upravnog odbora 

 

Jelena Jerinić je vanredna profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, na predmetima Ustavno pravo, Upravno pravo i Pravo lokalne samouprave. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu i magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Utrehtu, na smeru Uporedno upravno pravo i dobra uprava. Doktorirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu 2011. godine sa disertacijom Sudska kontrola uprave u našem i uporednom pravu.

Do jeseni 2006. radila je u Stalnoj konferenciji gradova i opština, nacionalnoj asocijaciji lokalnih vlasti, kao vođa Tima za zastupanje.

Članica je Grupe nezavisnih eksperata za Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi, savetodavnog tela Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Evrope, Evropske grupe za javno pravo i Srpskog udruženja za ustavno pravo. Sa kolegama iz SKGO i PALGO uređuje POLIS - Časopis za javnu politiku.

Projektna menadžerka 

Andreja Gluščević je projektna menadžerka u našem udruženju od 2016. godine. Studirala je istoriju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.  Njeno razumevanje i poznavanje sistema javne uprave, a posebno lokalne samouprave, dolazi od intenzivnih kontakata i saradnje sa donosiocima odluka i predstavnicima lokalne administracije tokom prethodnih projektnih angažmana. 

Odlično poznaje problematiku zaštite životne sredine u Srbiji, kao i proces evropskih integracija. Kao koordinatorka na projektima Svetske Banke bavila sam pitanjima zaštite životne sredine i učestvovala na radionicama za pripremu pregovora različitih poglavlja. Andreja jako predano radi na procesu otvaranja podataka na lokalnom nivou. Ekspertkinja je za General Transit Feed Specification (GTFS).

Članica upravnog odbora 

Tatijana Pavlović-Krizanić je stručnjak za reforme u javnim sektoru sa više od dvadeset godina iskustva u radu sa međunarodnim razvojnim partnerima, nevladinim organizacijama, u privredi i državnoj upravi. Tatijanina oblast ekspertize obuhvata lokalni ekonomski razvoj, unapređenje ljudskih resursa  u javnoj upravi, upravljanje imovinom u javnom sektoru (asset management), reformu javnih komunalnih preduzeća sa posebnim akcentom na oblast snabdevanja vodom, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda,  podsticanje javno-privatnih partnerstava kao i multidisciplinarne i posebne sektorske oblasti anti-korupcije, ljudskih i manjinskih prava kao i i pravo migracija i azila.

Imenovana je za člana radnih grupa za izradu brojnih propisa u oblasti privrednog prava i reforme lokalne samouprave (Zakon o ulaganjima, Zakon o komunalnim delatnostima, Zakon o lokalnoj samoupravi). Obrazloženje i analiza efekata Zakona o komunalnim delatnostima, koje je pisala, nalazi se na sajtu Republičkog sekretarijata za javne politike zao primer najbolje prakse. Bila je jedan od autora izrade Strategije reforme javnih komunalnih preduzeća u Srbiji.

U poslednjih petnaest godina radila je na nekoliko međunarodnih razvojnih programa usmerenih na podsticanje lokalnog ekonomskog razvoja i jačanja odgovornosti javne uprave koje je finansirao USAID, ali i drugi međunarodni partneri kao što su EBRD, KfW, EUD i SIDA. Tatijana je pružala pravnu i institucionalnu podršku Stalnoj konferenciji gradova i opština, brojnim lokalnim samoupravama u Srbiji, kancelarijama za lokalni ekonomski razvoj i javnim komunalnim preduzećima. Od 1988. do 1995. Tatijana je bila zaposlena u Saveznom ministarstvu za pravosuđe i državnu upravu kao viši savetnik i učestvovala je u izradi brojnih propisa u oblasti građanskog i privrednog prava, međunarodnog privrednog prava i organizacije pravosudnog sistema.

Diplomirala je 1987. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i magistrirala međunarodno privredno pravo na Centralno evropskom univerzitetu u Budimpešti. Autor je više od četrdeset stručnih članaka u objavljenih u domaćim i stranim časopisima i publikacijama.

Projektna menadžerka 

Dr Marijana Pantić je prostorni planer, završila osnovne i master studije na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao student generacije i prvi svršeni student master studija. Doktorirala je u Nemačkoj na Tehničkom univerzitetu u Drezdenu.

Prva iskustva u praksi prostornog planiranju i izradi prostornih planova stekla je već pri kraju osnovnih studija. Istraživačke početke vezuje za saradnju s Institutom za arhitekturu i urbanizam Srbije, gde je godinu dana provela kao stipendista Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja RS. Svoja interesovanja na polju struke i nauke usmerila je ka temama urbanog i ruralnog razvoja, demografskim promenama, mreži naselja, planinskim područjima i turizmu.

Pored saradnje sa PALGO smart, sarađivala je i sa Centrom za unapređenje životne sredine, Timom za smanjenje siromaštva i socijalnu inkluziju, i Republičkim zavodom za statistiku RS. Među projektima izdvaja Strategiju razvoja grada Beograda (PALGO, 2016–2017), Sekundarne analize Ankete o prihodima i uslovima života (2015), Tipologiju naselja (2014). Trenutno je angažovana na poslovima Međuodeljenjskog odbora Akademije inženjerskih nauka Srbije – Gradovi Srbije u budućnosti, a od juna 2018. godine i kao naučni saradnik u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije.

Rukovodilac finansija

​Snežana Vučković radi kao rukovodilac finansija od 2003. godine. Sa preko 30 godina radnog iskustva u radu sa finansijama, njena zaduženja u okviru udruženja podrazumevaju formiranje i praćenje finansijske projektne dokumentacije, praćenje i sprovođenje zakonskih rešenja i propisa iz oblasti finansija i poreskog sistema.