top of page

Izrada Strategije razvoja grada Beograda

do 2021.

Sekretarijat za privredu Gradske uprave grada Beograda angažovao je PALGO u cilju izrade Strategije razvoja grada Beograda (SRGB) za period od 2017, do 2021. godine.

U cilju efikasnog rada na izradi ovog strateškog dokumenta, gradonačelnik Grada Beograda je formirao Radnu grupu za izradu SRGB koja će kroz radne sastanke sa PALGO timom pratiti izradu Strategije u svim fazama izrade, koordinirati sa relevantnim institucijama u postupku prikupljanja podataka i razmeni informacija, razmatrati predloge i rešenja, davati instrukcije i smernice za izradu svih elemenata Strategije.

Utvrđivanjem ciljeva i prioriteta SRGB za period 2017-2021. godine dosledno se usklađuju politike razvoja Grada Beograda i predstavlja fokus aktuelne Gradske uprave u kontekstu strateške orijentacije i isticanja razvojnih pravaca i prioriteta. Nova Strategija razvoja, kao ključni razvojni dokument, služiće promociji Grada Beograda, unapređenju njegove pozicije u regionu i Evropi, kao i privlačenju stranih investicija.

U izradu ovog strateškog dokumenta, u duhu dobre prakse, bile su uključene sve zainteresovane strane na nivou Grada, a saradnja je ostvarena sa brojnim predstavnicima javnog, civilnog i privatnog sektora. 

bottom of page